#6431
Up
4
Down
::

برای اینکه یک موج یک درجه بالاتر از موج دیگر باشد، باید از منظر قیمت، زمان، پیچیدگی بیش از موج در حال قیاس باشد، اگر دو مورد از موارد ذکر شده را دارا بود، کفایت می کند.
نکته : بیش از سه برابر موجی که با آن مقایسه می شود.