#7315
Up
2
Down
::

درود بر شما
قوانین تناوب در شتابدارها با توجه به آیتم های زیر سنجیده می شود:
1.قیمتی
2.زمانی
3.شدت
4.پیچیدگی
5.ساختار

در مورد اول یعنی قیمتی، میزان قیمت صرف شده و ابعاد قیمتی ابتدا تا انتهای الگو بررسی می شود.
مورد دوم تناوب زمانی هست که، میزان زمان صرف شده امواج بررسی می شوند.
مورد سوم یعنی شدت، درصد اصلاح و بازگشت موج بررسی می شود، واضح تر بگویم عمق اصلاح مورد آنالیز قرار میگیرد.
در مورد پیچیدگی هم سطح بخشیزگی امواج مورد بررسی قرار گرفته میشود.
در مورد آخر یعنی تناوب ساختاری نوع الگو بررسی میشود.

موفق باشید