#8035
سعید عظیمی نژادسعید عظیمی نژاد
مشارکت کننده
Up
1
Down
::

سلام
آیا این امکان وجود داره در یک ترکیبی سه گانه
هم ایکس موج کوتاه باشه و هم ایکس موج بزرگ؟