#8037
Up
1
Down
::

خیر، به هیچ عنوان x موج نمیتواند ساختار ترکیبی باشد، ترکیبی از ترکیبی وجود ندارد، x موج ها معمولا به علت منطق موجود ساختاری ساده دارند. (خیلی پیچیده نمی شوند)