#8042
Up
1
Down
::

خیر ، چنین ساختاری نداریم، در ضمن ترکیبی های سه گانه با X موج بزرگ به صورت افقی خیلی نادر هستند.