#8194
Up
1
Down
::

برای مثال به تصویر ضمیمه شده توجه بفرمایید ، نمودار الصاق شده مرتبط به سهام غگل می باشد در شاخه اول ریزش با نادیده گرفتن ابعاد قیمتی ،تناسبات دچار مشکل شده است و اگر قسمت فعلی نمودار که در کادر مشخص شده را نادیده بگیریم در آن زمان تحلیلگر با بی توجهی به تناسبات قیمتی در خصوص شاخه اول میتوانست تفسیر نادرستی در خصوص مسیر آینده بازار داشته باشد که البته همینطور هم بود و اکثرا دچار مشکل شدند! به تناسبات دقت کنید ، احتمالا خطای تحلیلگر در مبحث درجه بسیار بالا می باشد!
https://s6.uupload.ir/files/مثال_درجه_j44.png