#8248
Up
0
Down
::

سلام وقت بخیر
این شرایط به علت احتمال x موج بودن حرکت در کتاب ذکر شده است، به دلیل این که x موج ها در حرکات جهت دار کمتر از 61.8 % از موج اصلاحی قبل را بازگشت میکنند و باید تشابه و تعادل حداقل 1/3 الگوی قبلی را از منظر ساختار، قیمت، زمان ، پیچیدگی (بهتر است دو شرایط موجود باشد) به خود اختصاص دهند. حالا اگر آن موج از سقف یا کف تصویر ابتدای الگو در نظر گرفته نشود ممکن است در قوانین تناسباتی حداقلی، شما را به اشتباه وادار کند.
بهتر است پیچیدگی درجه را افزایش دهید(بررسی الگو در تایم های پایینتر) تا ساختار تحت بررسی هویت آشکاری در خصوص ابتدای اصلاح درون موجی به شما ارائه دهد. در ضمن نکته ی خیلی مهمی نیست با کمی تمرین این ابهامات از بین می رود