#8670
Up
1
Down
::

خیر ، دید فعلی اشتباه هست، ابر یک تایم بالاتر را بررسی نمایید و به گرایشات قیمت در بازه زمان به فرم گفته شده دقت فرمایید ، آنگاه میتوانید در خصوص تحرکات آتی بازار سناریو مناسبی ارائه دهید.
به تصویر نمودار در تایم بالاتر و فرم ابر توجه کنید:
https://s6.uupload.ir/files/ukoil_2022-08-01_19-03-01_dfpe.png
با توجه به فرم ابر در یک تایم بالاتر و مسطح شدن اسپن B در ابر میتوانید سناریو صعودی، پس از تکمیل ساختار ارائه دهید، البته در صورتی که فرم ابری که به واسطه قیمت آتی ساخته می شود مانند مثال در تصویر باشد.
موفق باشید