#9076
Up
1
Down
::

اولین و مهمترین موضوع در مبحث تحلیل زمانی شناسایی سیکل و چرخه زمانی می باشد. این موضوع یکی از مهمترین مباحث این بخش هست که متاسفانه تعداد بسیار کمی از تحلیلگران بازار های مالی به آن توجه می کنند ، و اما بدون ایجاد حاشیه و پرداخت به مطالب اضافی به سراغ این موضوع می رویم.
1.سیکل و چرخه به چه معناست؟
2. نحوه تشخیص سیکل و چرخه زمانی در نمودار به چه صورت می باشد؟
3. با شناخت سیکل و چرخه زمانی به چه قدرتی دست پیدا می کنیم؟
4. آیا با تشخیص صحیح چرخه های زمانی در نمودار میتوانیم متوجه زمان ریزش یا صعود قیمت بشویم؟