#9077
Up
0
Down
::

1. سیکل و چرخه به چه معناست؟
بهترین و زیباترین تعریف که بنده برای سیکل یا چرخه در یکی از دیکشنری های آنلاین یافتم که میتواند این کلمه را به بهترین شکل ممکن تعریف نماید :

((فاصله زمانی ای که در طی آن یک حادثه یا پدیدة منظم رخ می دهد، سیکل .))

بله دقیقا این تعریف مناسبترین و کاربردی ترین تعریف برای کلمه چرخه یا سیکل می باشد و در بازار های مالی نیز چنین پدیده ای در حال وقوع هست .
همانطور که همه ما میدانیم تحرکات قیمتی روی نمودار کاملا متصل و مرتبط به واکنشات و هیجانات توده ای(اجتماع مردم) هستند. پس همان نظمی که در طبیعت حکم فرماست در بازار های مالی نیز نمودار ها را به حرکت در میاورد. قیمت دائما توسط چرخه های زمانی در جریان می باشد.