۵/۵ -۱

آیا در کتاب استادی در امواج الیوت، تمامی قواعد تشابه و تعادل گنجانده شده است؟

کتاب استادی در امواج الیوت ۱۶ سال پیش (سوال در سال ۲۰۰۶ پرسیده شده) نوشته شده است. در آن زمان درک من از تئوری موجی هنوز کامل نشده بود.

در کتاب استادی در امواج الیوت به مورد قیمت و زمان برای قانون تشابه و تعادل اشاره کردم. لازم به ذکر است که مورد سوم که پیچیدگی میباشد بایستی لحاظ گردد.

بنابراین زمانی که گروهی از امواج را آنالیز می کنید، برای واجد شرایط بودن درجه یکسان ، آن گروهی که کمترین تعداد تک موج را دارد، می بایست حداقل ۱/۳ پیچیدگی گروه های موجی هم درجه را داشته باشد.

Does MEW cover all the ways the "Rule of Similarity and Balance" apply? Answer: MEW was written 16 years ago, when my understanding of wave theory was still growing and evolving. On page 4-4 of MEW I mention two areas of similarity - Price and Time. I now realize a third area - Complexity - should have been included. Therefore, when you are comparing one group of waves to another, to qualify as the same degree, the group with the least number of monowaves should contain at least 1/3 that of the more complex group. Glenn Neely

Neowave.com
۰
سوال
تاریخ سوال:

۲۰۰۶/۰۲/۱۳

لینک سوال:

اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest
Share on print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *