۵/۵ -۳

در یک حرکت شتابدار (impulse) ، قانون امتداد چقدر مهم است؟

برای افرادی که از سبک الیوت ارتودوکس استفاده می کنند ، قانون امتداد امر مهمی تلقی خواهد شد. اگر یک الگو، شتابدار به نظر می رسد و فاقد موج ممتد یا گسترده باشد ،اکثر الیوتیسین های کلاسیک آن را نادیده میگیرند و می گویند ؛ “خب این فقط یک راهنما هست.”  در صورتی که در نئوویو دستورالعملی وجود ندارد و همه چیز تحت قوانین نئوویو، ضروری هستند و فقط قوانین وجود دارد. قانون امتداد نیز در یک شتابدار تحت نظریه نئوویو واجب است و می بایست واقع شود. اگر الگوی شتابدار تحت بررسی (صعودی یا نزولی) ماهیتی غیر ترمینال داشته باشد ولی موج ممتدی در آن رویت نشود ، آن یک اصلاح پیچیده است.

چه چیزی حرکت قیمت را در یک توالی موجی، ممتد می کند، یا واجد شرایط می شود؟ خیلی خوب ، در یک توالی شتابدار یکی از امواج ۱،۳،۵ باید حداقل ۱۶۱.۸% از کوچکترین موج باشد. به طور معمول موج ممتد می بایست  ۱.۶۱۸% از بزرگترین موج بعدی بین ۱،۳،۵ باشد. در الگو های ترمینال ، کل ساختار از اصلاحات تشکیل شده است، موج ۱،۳،۵ باید بلندتر از بقیه باشد ولی الزامی در نسبت ۱.۶۱۸%  از کوچکترین موج نیست.

In an Impulsive pattern, how important is the Rule of Extension? Answer: For those in the orthodox Elliott Wave (OEW) camp, the Rule of Extension is a hit-and-miss affair. If a pattern appears to be impulsive, but lacks an extended wave, most OEWer`s say "well, the rule of extension is just a guideline." As with all aspects of NEoWave theory, there are no guidelines, just rules. The Rule of Extension, under NEoWave theory, is essential. If an advance or decline of a non-Terminal nature is suspected of being impulsive, but does not possess an extended wave, that advance or decline is a complex correction. What qualifies a move as an "extended wave"? Well, in an impulsive pattern, wave-1, 3 or 5 MUST be at least 161.8% of the smallest wave of the three. More typically, the extended wave will be 1.618%+ of the next largest wave among 1, 3 or 5. In a Terminal pattern, a unique impulsive formation that is composed completely of corrections, wave-1, 3 or 5 will be longer than the others, but it does not have to be 161.8%+ of the smallest wave in the group. Glenn Neely

Neowave.com
۰
سوال
تاریخ سوال:

۲۰۰۶/۰۳/۱۳

لینک سوال:

اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest
Share on print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.