#7286
Up
2
Down
::

سلام
برای تحلیل های کوتاه مدت بهترین تایم فریم برای چارت 4 ساعته هست، برای کش دیتا D یعنی بازه یک روزه ، یا اگر دید وسیع تر در همان تایم فریم مورد نیاز شما باشد از 2D یعنی دو روزه در کش دیتا استفاده نمایید. اگر دید بهتری از قطعه آخر نمودار نیاز داشته باشید میتوانید اعداد را به همین نسبت کاهش دهید تا جزییات بهتری مشاهده نمایید. توجه داشته باشید که هرچقد نمودار ساده تر باشد، درک بهتری از حرکات قیمت خواهید داشت.