#8193
Up
0
Down
::

وقت بخیر و همچنین شما ، همانطور که می دانید درجه مفهومی نسبی هست در موج شماری جدای از بررسی قیمت ، زمان ، پیچیدگی و ساختار، چشم شما نیز باید به نمودار عادت کند. معمولا اگر حداقل دو شرط از شرایط نامبرده مثلا قیمت و زمان در امواج و الگو ها ی موجی متناسب باشند می توانید آن ها را هم درجه بخوانید. ولی در برخی از قسمت های نمودار که مقداری مبهم است باید مارکت را با ذهنیت فرکتالی و نه دید خطی تحلیل کنید. مثلا اگر مثلث انقباضی تناوب معکوسی مشاهده کردید که موج a از نظر قیمتی بسیار بزرگتر از سایر امواج شده است باید به این مسئله شک کنید که احتمالا الگو در آینده ممکن است توسعه پیدا کند و تفسیر شما غلط باشد ( یا اینکه موج a از نقطه ای بالاتر یا پایینتر آغاز شود و در قطعه قبلی با یک ترکیبی مواجه شویم). همچنین این مشکل معمولا در قطعه انتهایی الگو ها از منظر قیمتی پیش می آید ، مثلا اگر مشاهده کردید که موج e از مثلث انبساطی بیش از 161.8% از محدوده احاطه شده توسط شاخه های قبلی در حال پیشروی می باشد احتمال غلط بودن تفسیر شما بالا میرود.