5/5 -2

مطابق با نظریه نئوویو چند نوع مثلث وجود دارد؟

در نظریه الیوت ارتودوکس فقط دو نوع مثلث وجود دارد (انقباضی و انبساطی) و امکان هیچ نوع تغییری در آن ها وجود ندارد. در تئوری موجی نئوویو، دسته سوم از مثلث هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت که خنثی هست. در ضمن غیر از این دسته بندی حالت تناوب معکوس برای هر کدام وجود دارد.

هر کدام از دسته بندی های مثلث توسط بزرگی موج های (a،b،c) نسبت به یکدیگر بررسی می شوند.

هر جابه جایی خواص، مابین امواج b وd نیز یک مثلث جدید به موجود خواهد آورد .بر فرض مثال در یک مثلث انقباضی با تناوب استاندارد همیشه موج a بزرگترین موج هست و بعد از آن موج b بزرگتر نسبت به بقیه می باشد. در حالت تناوب معکوس مثلث انقباضی موج d نسبت به b بزرگتر است که حالت جدیدی از این مثلث را پدید می آورد. این حالت یک مثلث انقباضی با همان رفتار را ایجاد میکند، ولی حالت کانال کشی مانند مثلث تناوب استاندارد نیست و حالت جدیدی ایجاد میشود.

در یک مثلث انبساطی هم،  موج d باید از b بزرگتر باشد. ولی در حالت تناوب معکوس موج b از d بزرگتر می باشد. در این مورد هم الگویی با رفتار یک مثلث انبساطی ایجاد می شود که حالت کانال کشی عادی ندارد.

مثلث خنثی زمانی پدید می آید که موج c مابین سایر امواج بلندترین موج باشد. در یک مثلث خنثی استاندارد موج b کوچکتر از موج d هست ، اما در عکس قضیه یک مثلث خنثی تناوب معکوس موج d کوچکتری نسبت به b دارد. با سه مثلث حالت استاندارد و سه مثلث حالت تناوب معکوس آنها، جمعا شش نوع مثلث در نئوویو وجود دارد.

How many Triangle categories and variations exist under NEoWave theory? Answer: Orthodox Elliott Wave recognizes only two types of Triangles - Expanding and Contracting and allows no variational possibilities. NEoWave theory identifies a third, Neutral type (see definition below in previous Question of the Week), plus allows two variational possibilities for each due to NEoWave Reverse Alternation (see prior Question of the Week for information on that subject). Each type is determined by which leg (wave-a, c or e) is the longest and each variation is determined by whether alternation occurs in the "standard" or "reverse" way. For example, in a standard Contracting Triangle (where wave-a is the longest leg in the direction of the trend), wave-b is always larger than wave-d. The same pattern with NEoWave Reverse Alternation will have wave-d larger than wave-b. This creates a formation with the behavior characteristics of a Contracting Triangle, but not the appearance or channeling of one. A standard Expanding Triangle contains a d-wave that is larger than the b-wave, but when NEoWave Reverse Alternation is present the opposite exists. This again will create a pattern with the behavior of an Expanding Triangle but not the channeling of one; as a result, most misinterpret such action. A NEoWave Neutral Triangle occurs when wave-c is the longest leg of the pattern. Wave-b in a "standard" Neutral Triangle is smaller than wave-d, but the opposite occurs when NEoWave Reverse Alternation is present. With three (instead of two) primary Triangle types under NEoWave theory, plus with each allowed to possess standard or Reverse Alternation, that means under NEoWave theory there are a total of six variational, Triangle possibilities. Glenn Neely

0
سوال
تاریخ سوال:

2005/10/24

لینک سوال:

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست!
باز هم خرید دارم
0