۴.۷/۵ -۳

اگر الگویی که شبیه به حرکت ۵ موجی هست ، ولی فاقد تناوب باشد ، به چه معناست؟

این مسئله به این معنی  است که الگوی آنالیز شده یک ۵ موجی ایمپالس نیست. کسانی که سبک الیوت ارتودوکس استفاده می کنند زمانی که تناوب برای تفسیرشان مناسب هست از آن استفاده می کنند و زمانی که مناسب تفسیرشان نیست ،آن را نادیده میگیرند. قانون تناوب برای بررسی تمامی الگو ها موجی ضروری می باشد. اگر میخواهید برچسپ گذاری های مناسبی داشته باشیدو نیاز به تغییرات مکرر نباشد، حتما قانون تناوب را به خوبی لحاظ کنید. شکلگیری امواج شبه ایمپالس اتفاقی نیست ، بلگه نشانه ای از شکل گیری دیامتریک یا سیمتریک نئوویوی می باشد.

If a pattern looks like a 5-wave move, but lacks alternation, what does it mean? Answer: It means the pattern you are analyzing is not a 5-wave move. It is common for those practicing orthodox Elliott Wave to apply the rule of alternation when it is convenient to their interpretation, but ignore it when it does not serve their bullish or bearish bias. The rule of alternation is essential to the proper design of ALL wave patterns (see page 5-5 of Mastering Elliott Wave). If you want your wave counts to "stick," and not require frequent changes, you must always employ the rule of alternation. Its absence from a series of waves is not a fluke, but an indication a rare NEoWave pattern (either a NEoWave Diametric or a NEoWave Symmetrical) is forming. Glenn Neely

Neowave.com
۰
سوال
تاریخ سوال:

۲۰۰۶/۰۲/۲۰

لینک سوال:

اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest
Share on print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.